HCL 1 din 2021 Privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes local care se vor efectua de catre beneficiarii de ajutor social in anul 2021, la nivelul comunei Ulmeni,

HCL 2 din 2021 Privind reorganizarea si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Comunitar Consultativ

HCL 3 din 2021 Privind reorganizarea Comandamentului antiepizootic la nivelul comunei Ulmeni, judetul Buzau

HCL 4 din 2021 Privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant

HCL5DI~1

HCL 6 din 2021 Pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de inregistrarea, evidenta si radierea vehiculelor din UAT Ulmeni

HCL7DI~1

HCL 8 din 2021 Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare durabila a comunei Ulmeni, judetul Buzau, pentru perioada 2021-2027

HCL 9 din 2021 Privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2020

HCL 10 din 2021 Privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile martie, aprilie si mai

HCL 11 din 2021 Privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară

HCL 12 din 2021 privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL 13 din 2021 privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantie din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii – SA si plata comision

HCL 14 din 2021 privind aprobarea bugetului local al comunei Ulmeni, pe anul 2021

HCL 15 din 2021 privind aprobarea amplasamentelor statiilor de transport public de persoane pe raza com Ulmeni

HCL 16 din 2021 privind aprobarea Proie ctului Tehnic al obiectivul de investitie “Modernizare Sistem Public de Iluminat in comuna Ulmeni, judetul Buzau”

HCL 17 din 2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Ulmeni, judetul Buzau pe trimestrul II, anul 2021

HCL 18 din 2021 privind completarea si modificarea Strategiei anuale de achiziţii publice a comunei Ulmeni, judetul Buzau pentru anul 2021

HCL 19 din 2021 privind aprobarea sustinerii financiare a Asociatiei Sportive de fotbal ,,Energia Clondiru,, din comuna Ulmeni, judetul Buzau in anul 2021

HCL 20 din 2021 privind aprobarea sustinerii financiare a Asociatiei de Sport Columbofil din comuna Ulmeni, judetul Buzau in anul 2021

HCL 21 din 2021 Privind infi ințarea și concesionarea Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân Ulmeni

HCL 22 din 2021 privind utilizarea excedentului bugetar al comunei Ulmeni, judetul Buzau in anul 2021

HCL 23 din 2021 privind aprobarea cuantumului burselor acordate in cursul anului 2020-2021, sem. II, elevilor din unitatile de invatamant de pe raza comunei Ulmeni, judetul Buzau

HCL 24 din 2021 privind aprobarea fondurilor necesare achizitionarii de carti si diplome pentru acordarea de premii elevilor cu rezultate deosebite

HCL 25 din 2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Ulmeni pe trim. II, anul 2021

HCL 26 din 2021 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale , precum si a texelor speciale, pentru anul 2022, la nivelul comunei Ulmeni

HCL 27 din 2021 privind aprobarea vanzarii unor terenuri proprietate privata a comunei Ulmeni, pe care s-au edificat constructii in conditiile contractelor de concesiune

HCL 28 din 2021 privind completarea si modificarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Ulmeni pentru anul 2021

HCL 29 din 2021 privind acordarea unui mandat special reprezentantului in ADI Buzau 2008 sa voteze ap

HCL 30 din 2021 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Amplasare depozit piese si utilaje agricole , sat Sarata, com Ulmeni

HCL 31 din 2021 privind modificarea rectificarea prin act aditional sub formă autentică a Contractului de asociere în participație și constituire a drepturilor de uz, superficie și uzufruct

HCL 32 din 2021 privind alegerea Presedintelui de sedinta

HCL 33 din 2021 privind modificarea elementelor de identificare ale DS 94 din sat Baltareti, com Ulmeni

HCL 34 din 2021 privind aprobarea incheierii contractului de dare in folosinta gratuita a Salii de Educatie Fizica Scolara, Scolii gimnaziale Ulmeni

HCL 35 din 2021 privind revocarea HCL 31 din 30 iunie 2021

HCL 36 din 2021 privind modificarea rectificarea prin act aditional sub formă autentică a Contractului de asociere în participație și constituire a drepturilor de uz, superficie și uzufruct

HCL 37 din 2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Ulmeni pe trim II anul 2021

HCL 38 din 2021 privind completarea si modificarea Strategiei anuale de achizitii publice pentru anul 2021

HCL 39 din 2021 privind atestarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Ulmeni

HCL 40 din 2021 privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL 41 din 2021 pentru aprobarea modificarii H.C.L. nr. 352020

HCL 42 din 2021 privind infiintarea Unitatii de Implementare a Proiectului depus in cadrul Programului operational infrastructura mare 2014-2020

HCL 43 din 2021 privind acceptarea donatiei si încheierea contractului de dare în folosinţă gratuită a Containerului sanitar

HCL 44 din 2021 privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantie din partea Fondului National de Garantare a Creditelor IMM

HCL 45 din 2021

HCL 46 din 2021

HCL 47 din 2021 privind aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare a unui imobil teren, cu nr.cadastral 20737, inscris in Cartea Funciara nr. 20737, situat in sat Ulmeni , com. Ulmeni, jud. Buzau

HCL 48 din 2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Ulmeni, judetul Buzau pe trimestrul III, (luna septembrie) anul 2021

HCL 49 din 2021 privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL 50 din 2021 privind completarea si modificarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Ulmeni, judetul Buzau pentru anul 2021

HCL 51 din 2021

HCL 52 din 2021

HCL 53 din 2021

HCL 54 din 2021 privind aprobarea cuantumului burselor acordate in cursul anului 2021-2022, sem. I, elevilor din unitatile de invatamant de pe raza comunei Ulmeni, judetul Buzau

HCL 55 din 2021

HCL 56 din 2021 privind aprobarea vanzarii unui teren proprietate privata a comunei Ulmeni, jud. Buzau, pe care s-au edificat constructii in conditiile contractului de concesiune

HCL 57 din 2021 privind aprobarea cererii de finantare statie de epurare in satele Ulmeni si Valcele, com. Ulmeni

HCL 58 din 2021 privind aprobarea cererii de finantare statie de epurare in satele Sarata, Clondiru si Baltareti

HCL 59 din 2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Ulmeni, judetul Buzau pe trimestrul IV, (luna octombrie) anul 2021

HCL 60 din 2021

HCL 61 din 2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Ulmeni, judetul Buzau pe trimestrul IV, (luna noiembrie) anul 2021

HCL 62 din 2021 privind aprobarea delegarii gestiunii Serviciului public de salubrizare al comunei Ulmeni, judetul Buzau, prin contract de concesiune

HCL 63 din 2021 privind stabilirea locatiei unde se vor depozita articolele de mobilier vechi sisau iesite din uz de pe raza comunei Ulmeni, judetul Buzau

HCL 64 din 2021 privind modificarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Ulmeni, judetul Buzau

HCL 65 din 2021 privind vanzarea prin licitaţie publică a terenurilor ce au apartinut fostului sector zootehnic al CAP Ulmeni

HCL 66 din 2021 Privind rectificarea bugetului local al comunei Ulmeni, judetul Buzau pe trimestrul IV, (luna noiembrie) anul 2021 

HCL 68 din 2021 Privind aprobarea trecerii din domeniul privat in domeniul public a suprafetei de teren de 2389 mp comuna Ulmeni

HCL 67 din 2021 Privind atestarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Ulmeni, judetul Buzau

HCL 69 din 2021 Privind modificarea evidentei fiscale curente organizate la nivelul comunei Ulmeni

HCL 70 din 2021 Privind rectificarea bugetului local al comunei Ulmeni, pe trimestrul IV anul 2021

HCL 71 din 2021 Privind aprobarea alocarii sumei de 16000 lei de la bugetul local pentru cadourile de Craciun

HCL 72 din 2021 Privind aprobarea dezmembrarii unui imobil apartinand domeniului public al comunei Ulmeni

HCL 73 din 2021 Privind aprobarea dezmembrarii unui imobil apartinand domeniului privat al comunei Ulmeni

HCL 74 din 2021 Privind aprobarea modificarii tarifelor pentru activitatile cuprinse in crt. de concesiune nr. 4069 din 2009 cu SC RER SUD SA

HCL 75 din 2021 Privind aprobarea suplimentarii sumei pentru sustinerea financiara a Asociatiei Sportive de fotbal Energia Clondiru

HCL 76 din 2021 Privind rectificarea bugetului local al comunei Ulmeni pe trimestrul IV anul 2021

HCL 77 din 2021 Privind aprobarea trecerii din domeniul privat in domeniul public a suprafetei de teren de 2364 mp

HCL 78 din 2021 Privind alegerea presedintelui de sedinta pentru sedinta extraordinara din data de 28.12.2021