HCL nr. 1 din 2022 privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL nr. 2 din 2022 privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza com. Ulmeni pt. anul 2022- 2023

HCL nr. 3 din 2022 privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local care se vor efectua de catre benef. VMG in anul 2022

HCL nr. 4 din 2022 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice I

HCL nr. 4 din 2022 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice II

HCL nr. 5 din 2022 privind aprobarea dezmembrarii unui imobil apartinand domeniului privat al com. Ulmeni

HCL nr. 6 din 2022 privind stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2022

HCL nr. 7 din 2022 privind transferul dreptului de administrare asupra imobile- drumuri, din proprietatea publica a UAT Ulmeni, in administrarea Statului Roman

HCL nr. 8 din 2022 privind primirea de noi membri si modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Buzau 2008

HCL nr. 9 din 2022 privind acordarea unui mandat special reprezentantului in Adunarea Generala a ADI Buzau 2008

HCL nr. 10 din 2022 privind aprobarea bugetului local al com. Ulmeni pe anul 2022 I

HCL nr. 10 din 2022 privind aprobarea bugetului local al com. Ulmeni pe anul 2022 II HC4141~1

HCL nr. 12 din 2022 privind aprobarea delegarii gestiunii Serviciului public de salubrizare al com. Ulmeni prin contract de concesiune I

HCL nr. 12 din 2022 privind aprobarea delegarii gestiunii Serviciului public de salubrizare al com. Ulmeni prin contract de concesiune III

HCL nr. 12 din 2022 privind aprobarea delegarii gestiunii Serviciului public de salubrizare al com. Ulmeni prin contract de concesiune IV

HCL nr. 12 din 2022 privind aprobarea delegarii Serviciului public de salubrizare al com. Ulmeni prin contract de concesiune II

HCL nr. 13 din 2022 privind stabilirea unor mandate speciale reprez. com. Ulmeni in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Eco Buzau 2009

HCL nr. 14 din 2022 privind modificarea si completarea contractului de asociere in participatie si constituire a drepturilor de uz, superficie si uzufruct nr. 1248 din 23.09.2020

HCL nr. 15 din 2022 privind rectificarea bugetului local al com. Ulmeni pe trim. I, anul 2022

HCL nr. 16 din 2022 privind completarea si modificarea Strategiei anuale de achizitii publice

HCL nr. 17 din 2022 privind aprobarea desemnarii reprezentantului Consiliului Local al com Ulmeni in Comisia de examen pt ocuparea functiilor de director si director adjunct

HCL nr. 18 din 2022 privind aprobarea cuantumului burselor an scolar 2021- 2022, sem. II

HCL nr. 19 din 2022 privind aprobarea cererii de finantare Infiintare distributie gaze naturale presiune medie com. Ulmeni

HCL nr. 20 din 2022 privind revocarea HCL nr. 46 din 2019

HCL nr. 21 din 2022 privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL nr. 22 din 2022 privind rectificarea bugetului local al com. Ulmeni pe trim. II

HCL nr. 23 din 2022 privind aprobarea sustinerii financiare a Asociatiei Sportive Energia Clondiru

HCL nr. 24 din 2022 privind aprobarea sustinerii financiare a Asociatiei de Sport Columbofil

HCL nr. 25 din 2022 privind primirea de noi membri si modificarea actului constitutiv Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Buzau 2008

HCL nr. 26 din 2022 privind aprobarea inchirierii imobil teren 2976 mp si constructie 204 mp in sat Baltareti

HCL nr. 27 din 2022 privind aprobarea vanzarii terenului in supraf. de 2283 mp

HCL nr. 28 din 2022 privind desemnare cons. locali care vor face parte din Comisia de evaluare performante profesionale individuale ale Secretarului general al com. Ulmeni

HCL nr. 29 din 2022 privind aprobarea sustinerii financiare a Parohiilor din com. Ulmeni

HCL nr. 30 din 2022 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului com. Ulmeni

HCL nr. 31 din 2022 pentru revocarea HCL nr. 14 din 2022

HCL nr. 32 din 2022 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale pt. anul 2003

HCL nr. 33 din 2022 privind modificarea taxei speciale de salubrizare pt. anul 2022

HCL nr. 34 din 2022 privind completarea si modificarea Strategiei anuale de achizitii publice a com. Ulmeni

HCL nr. 35 din 2022 privind rectificarea bugetului local al com. Ulmeni, trim. II

HCL nr. 36 din 2022 privind aprobarea depunerii proiectului Renovare energetica Gradinita Clondiru

HCL nr. 37 din 2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici la nivel de studiu de fezabilitate Infiintare retea de canalizare

HCL nr. 38 din 2022 privind rectificarea bugetului local al com. Ulmeni

HCL nr. 39 din 2022 privind primirea de noi membri in A.D.I. Buzau 2008

HCL nr. 40 din 2022 privind aprobarea modificarii tarifelor pentru activitatile din contractul de concesiune nr. 2431 din 2022 cu SC RER SUD SA

HCL nr. 41 din 2022 privind actualizarea pozitiei nr. 9 din Anexa la HCL nr. 22 din 2004

HCL nr. 42 din 2022 privind modificarea organigramei si a statutului de functii al aparatului de specialitate al Primarului com. Ulmeni

HCL nr. 43 din 2022 privind aprobarea dezmembrarii unui imobil ( teren sport Clondiru)

HCL nr. 44 din 2022 privind aprobarea dezmembrarii unui imobil ( teren handbal Ulmeni)

HCL nr. 45 din 2022 privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL nr. 46 din 2022 privind rectificarea bugetului local al com. Ulmeni

HCL nr. 47 din 2022 privind completarea si modificarea Strategiei anuale de achizitii publice

HCL nr. 48 din 2022 privind reorganizarea Comandamentului antiepizootic la nivelul com. Ulmeni

HCL nr. 49 din 2022 privind stabilirea locatiilor de depozitare provizorie a deseurilor biodegradabile

HCL nr. 50 din 2022 privind aprobarea dezmembrarii unui imobil ( baza furajera a fostului CAP Clondiru)

HCL nr. 51 din 2022 privind aprobare studiu de fezabilitate Amenajare loc de joaca sat Clondiru I

HCL nr. 51 din 2022 privind aprobare studiu de fezabilitate Amenajare loc joaca Clondiru II

HCL nr. 52 din 2022 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica imobil fosta Baza furajera

HCL nr. 53 din 2022 pentru revocare HCL nr, 10 din 2020

HCL nr. 54 din 2022 privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita a unui lot de teren de 300 mp familiei Mutes

HCL nr. 55 din 2022 privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al d-nei Dorojan Cristina

HCL nr. 56 din 2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici Modernizare Scoala Gimnaziala Invatator Nicolae Ispas

HCL nr. 57 din 2022 privind aprobare desemnare reprezentant Cons. Local in Comisia examen ocupare functie director si director adjunct

HCL nr. 58 din 2022 privind completarea si modificarea Strategiei anuale de achizitii publice

HCL nr. 59 din 2022 privind rectificarea bugetului local

HCL nr. 60 din 2022 privind acordarea unui mandat special reprezentantului A.D,I. Buzau 2008 sa voteze aprobarea prelungirii Strategiei de dezvoltare serv. public de alimentare cu apa

HCL nr. 61 din 2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici Amenajare loc de joaca sat Ulmeni

HCL nr. 62 din 2022 privind inventarierea domeniului privat al com. Ulmeni

HCL nr. 63 din 2022 privind ameliorarea si insamantarea terenului neproductiv

HCL nr. 64 din 2022 privind aprobarea includerii in proiectul Renovare energetica Gradinita Clondiru

HCL nr. 65 din 2022 privind aprobarea depunerii proiectului Renovare integrata Scoala Gimnaziala Ulmeni

HCL nr.66 din 2022 privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL nr. 67 din 2022 privind restificarea bugetului local al comunei Ulmeni pe trimestrul IV

HCL nr. 68 din 2022 privind constatarea incetarii mandatului de consilier local al d-lui Zaman Catalin Mihai

HCL nr. 69 din 2022 privind aprobarea inchirierii imobilului in suprafata de 7817 mp

HCL nr. 70 din 2022 privind aprobarea desemnarii reprezentantului Cons. Local al com. Ulmeni in CEAC

HCL nr. 71 din 2022 privind aprobarea desemnarii reprezentantilor Cons. Local al comunei Ulmeni in Consiliul de administratie al Sc. Gimn. Ulmeni

HCL nr. 72 din 2022 privind aprobarea cuantumului burselor elevilor in cursul anului 2022 -2023

HCL nr. 73 din 2022 privind documentatia de avizare Infiintare retea de canalizare apa uzata menajera si statie de epurare in satele Ulmeni si Vilcele

HCL nr. 74 din 2022 privind aprobarea procedurii de acordare a esalonarii de plata a creantelor bugetare restante

HCL nr. 75 din 2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici la nivel Studiu de Fezabilitate Infiintare retea canalizare apa uzata in satele Sarata, Clondiru, Baltareti

HCL nr. 76 din 2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Ulmeni pe trimestrul IV

HCL nr. 77 din 2022 privind scoaterea din evidenta fiscala a pers fizice si juridice aflate in stare de insolvabilitate

HCL nr. 78 din 2022 pentru revocare HCL nr. 26 din 2022

HCL nr. 79 din 2022 privind aprobarea inchirierii Scolii Generale Sarata

HCL nr. 80 din 2022 privind punerea la dispozitia CNAIR a supraf. de 178483 mp

HCL nr. 81 din 2022 privind modificarea si completarea Contractului de asociere in participatie si constituire a drepturilor de uz, superficie si uzufruct nr. 1248 din 2020

HCL nr. 82 din 2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Ulmeni pe trimestrul IV

HCL nr. 83 din 2022 privind aprobarea alocarii sumei de 21000 lei pentru cadourile de Craciun ale elevilor din comuna Ulmeni

HCL nr. 84 din 2022 privind aprobarea scoaterii temporare din circuitul agricol a suprafetelor de teren pentru Construire structuri si infrastructura necesara operarii parcului eolian Ulmeni

HCL nr. 85 din 2022 privind aprobaea scoaterii din circuitul agricol a terenului necesar pentru Construire structuri constructive si infrastructura necesara operarii parcului eolian Ulmeni

HCL nr. 86 din 2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Ulmeni pe trimestrul IV

HCL nr. 87 din 2022 privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza comunei Ulmeni pentru anul 2023 – 2024

HCL nr. 88 din 2022 pentru stabilirea unor masuri privind activitatea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECO Buzau 2009

HCL nr. 89 din 2022 privind mentinerea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023

HCL nr. 90 din 2022 pentru modificarea HCL nr. 19 din 2011

HCL nr. 91 din 2022 privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianunale Infiintarea retea de canalizare in satele Sarata, Clondiru, Baltareti