HCL privind modificarea HCL 7 din 2018 pentru insusirea Acordului de cooperare intre UAT Ulmeni si ACOR, privind activitatea Compartimentului Registratura si Arhiva

HCL privind modificarea HCL 5 din 2017 pentru insusirea Acordului de cooperare intre UAT Ulmeni si ACOR, privind activitatea Compartimentului economic impozite si taxe

HCL privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local care se vor efectua de catre beneficiarii de ajutor social in anul 2019 la nivelul com. Ulmeni

HCL privind aprobarea modificarii tarifelor pentru activitatile cuprinse in contractul de concesiune cu SC RER SUD SA – colectat, transportat si depozitat gunoi menajer

Modificare HCL 5 din 2017

HCL Aprobare salarii functionari publici si personal contractual

Aprobarea strategiei anuale de achizitii publice pentru anul 2019

Aprobarea planului de amplasamet si delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire

Aprobarea cuantumului burselor sociale acordate in anul scolar 2018-2019, elevilor

Alocare suma de bani pentru cadouri de craciun elevi

Alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile decembrie, ianuarie si februarie

Stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale pentru anul 2019

Scoaterea din evidenta fiscala a persoanelor fizice aflate in stare de insolvabilitate

Planul de ocupare a functiilor publice din aparatul de specialitate al primarului

Planul de ocupare a functiilor publice din aparatul de specialitate al primarului

Modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primerului comunei Ulmeni

Modificarea contractului de concesiune salubrizare

Modificare HCL 7 din 2018

HCL privind scoaterea din evidenta fiscala a persoanelor fizice si juridice aflate in stare de insolvabilitate

HCL privind rectificarea bugetului local al com. Ulmeni, jud. Buzau pe trim. IV, anul 2018

HCL privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului com. Ulmeni

HCL privind completarea Strategiei anuale de achizitii publice a com. Ulmeni, jud. Buzau pentru anul 2018

HCL privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Modernizare drumuri de interes local in comuna Ulmeni, jud. Buzau

HCL privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a spatiului in suprafata de 124 mp, situat in incinta sediului fostului CAP Clondiru

HCL pentru revocarea HCL nr. 42 din 27.09.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Modernizare drumuri de interes local in com. Ulmeni, jud. Buzau

HCL privind revocarea atribuirii unui lot de teren familiei Buzatu George si Buzatu Zamfira

HCL privind reorganizarea Comandamentului antiepizootic la nivelul com. Ulmeni

HCL privind rectificarea bugetului local al com. Ulmeni, jud. Buzau pe trim. IV, anul 2018

HCL privind rectificarea bugetului local al com. Ulmeni, jud. Buzau pe trim. III, anul 2018

HCL privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului com. Ulmeni

HCL privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Ulmeni in CEAC a Scolii Prof. Constantin Dinca Ulmeni

HCL privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Ulmeni in Consiliul de administratie al Scolii Prof. Constantin Dinca Ulmeni

HCL privind aprobarea vanzarii unui teren proprietate priv. a com. Ulmeni, pe care s-a edificat constructie in cond. contractului de concesiune

HCL privind aprobarea solicitarii scrisorii de garantie pentru proiectul finantat prin Masura 7.6B al comunei Ulmeni

HCL privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Modernizare drumuri de interes local in comuna Ulmeni, jud. Buzau

HCL privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotarare privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita a unui lot de teren in suprafata de 500 mp familiei Buzatu George si Buzatu Zamfira

Hotarare privind actualizarea inventarului terenurilor disponibile pentru a fi atribuite in folosinta gratuita potrivit Legii 15 din 2003, cu modificarile si completarile ulterioare

Hotarare privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Ulmeni

HCL Privind scoaterea din evidenta fiscala a persoanelor fizice si juridice aflate in stare de insolvabilitate

HCL Privind rectificarea bugetului local al comunei Ulmeni, judetul Buzau pe trimestrul II anul 2018

HCL Aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2017

HCL Alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile iunie, iulie, august

Privind aprobarea modului de colectare a gunoiului reciclabil din comuna Ulmeni

Rectificarea bugetului local al comunei Ulmeni pe trimestrul II anul 2018

Privind scoaterea din evidenta fiscala a persoanelor fizice si juridice aflate in stare de insolvabilitate

Privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2017

Privind alegerea presedintelui de sedinta

Pentru modificarea Hotararii Consiliului Local al comnei Ulmeni nr. 19 din 02.04.2018 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor suprafete de pasune

Privind suplimentarea numarului de burse aprobate prin Hotararea Consiliului Local al Comunei Ulmeni nr.74 din 2017 precum si stabilirea cuantumului acesteia

Privind completarea Strategiei anuale de achizitii publice a comuneiUlmeni, judetul Buzau pentru anul 2018

Privind modificarea modalitatilor de plata a deseurilor menajere si reciclabile pentru gospodariile care apartin strainasilor

HCL 22 privind completarea strategiei anuale de achizitii publice a comunei Ulmeni jud Buzau

HCL 21 pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 12018 privind infiintarea ADI BUZAU-VEST

HCL 20 privind aprobarea modificarii tarifelor pentru activitatile cuprinse in contractul de concesiune nr. 406919.10.2009

HOT. NR.19 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor suprafete de pasune proprietate privata a comunei Ulmeni

HOT. NR.18 privind primirea de noi membri si modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara

HOT. NR.17 privind aprobarea Nomenclatorului Stradal al com. Ulmeni

hot. nr.17 – sat Vilcele

hot. nr.17 – sat Ulmeni

hot. nr.17 – sat Sarata

hot. nr.17 – sat Clondiru

hot. nr.17 – sat Baltareti

HOT. NR.16 privind aprobarea sustinerii financiare a Asociatiei Sportive de fotbal Energia Clondiru

HOT. NR. 15 privind aprobarea sustinerii financiare a Asociatiei de Sport Columbofil

HOT. NR.14 privind modificarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Ulmeni

HOT. NR.13 privind alegerea presedintelui de sedinta

HOT. NR.12 pentru completarea Hotararii Consiliului Local nr.14 10.03.2016

HOT.NR.11 privind aprobarea bugetului local

HOT.NR.10 pentru modificarea anexei nr.2 la Hot. nr.4 25.01.2018

HOT. NR.9 privind modificarea H.C.L. 5 2017

HOT. NR.8 pentru modificarea anexei la Hotararea Consiliului Local nr. 76 22.12.2017

HOT.NR.7 PENTRU INSUSIREA ACORDULUI DE COOPERARE INTRE UAT ULMENI SI ASOCIATIA COMUNELOR DIN ROMANIA

HOT.NR.6 pentru revocarea Hotararii Consiliului Local al comunei Ulmeni, nr.75 22.12.2017

HOT.NR.5 privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes local care se vor efectua de catre beneficiarii de ajutor social

HOT.NR.4privind aprobarea organigramei, numarului de personal si a statutului de functii

HOT.NR.3 privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar

HOT.NR.2 privind aprobarea desemnarii reprezentantilor Consiliului local al comunei Ulmeni in Consiliul de administratie al Scolii gimnaziale Prof.Constantin Dinca Ulmeni

HOT. NR. 1 privind infiintarea ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA BUZAU – VEST

H.C.L. Taxe si impozite pentru anul 2018

HCL nr.11 din 21.02.2017, privind aprobarea Devizului general al obiectivului de investitii Modernizare drumuri de interes local in comuna Ulmeni, judetul Buzau

HCL nr.10 din 21.02.2017, aprobare inchiriere 2000 mp (fost CAP Ulmeni) depozitare material lemnos

HCL nr.9 din 26.01.2017, privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Ulmeni pentru anul 2017

HCL nr.8 din 26.01.2017, pentru modificarea HCL Ulmeni nr. 64 din 29.11.2016, privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017

HCL nr.7 din 26.01.2017, pentru modificarea HCL Ulmeni nr.12 din 18.02.2016-normativ propriu de cheltuieli privind convorbirile telefonice

HCL nr.6 din 26.01.2017, primirea comunei Cilibia, jud.Buzau in ADI Buzau 2008

HCL nr.5 din 26.01.2017, insusirea Acordului de cooperare intre UAT Ulmeni si ACOR-Buzau pentru activitatea compartimentului Economi-Impozite si taxe

HCL nr. 4 din 26.01.2017, aprobarea majorarii tarifelor cu SC RER ECOLOGIC SERVICE BUZAU SA-colectat,transportat si depozitat gunoi menajer

HCL nr.3 din 26.01.2017, aprobare consum lunar de carburanti pentru Dacia furgon BZ-05-FJB

HCL nr.2 din 26.01.2017, aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local in anul 2017

HCL nr.1 din 26.01.2017, aprobare inchiriere prin licitatie publica al localului si terenului aferent al Scolii Sarata-organizare santier

HCL-nr-73-din-20-12-2016-pentru-modificarea-hcl-nr-41-din-18-07-2016-desemnare-reprezentanti-consiliul-local-in-consiliul-de-administratie-al-scolii-gimnaziale-ulmeni-2016-2017

HCL-nr-72-din-20-12-2016-aprobare-rectificare-buget-local-pe-anul-2016

HCL-nr-71-din-20-12-2016-aprobare-acord-cooperare-activitate-audit-public-intern

HCL-nr-70-din-09-12-2016-privind-rectificarea-bugetului-local-al-comunei-ulmeni-pe-anul-2016

HCL-nr-69-din-09-12-2016-privind-alegerea-presedintelui-de-sedinta-Deleanu-Marius

HCL-nr-68-din-29-11-2016-privind-completarea-hcl-nr-23-din-1999-privind-aprobarea-inventarului-bunurilor-domeniului-public

HCL-nr-67-din-29-11-2016-privind-aprobarea-burselor-in-cursul-anului-2016-2017

HCL-nr-66-din-29-112016-pentru-aprobarea-unor-masuri-cu-privire-la-adi-eco-buzau-2009

HCL-nr-65-din-29-11-2016-privind-primirea-in-calitate-de-nou-membru-a-comunei-movila-banului-in-adi-buzau-2008

HCL-nr-64-din-29-11-2016-privind-stabilirea-impozitelor-si-taxelor-locale-pentru-anul-2017

HCL nr 63 din 08-11-2016 privind aprobarea acordului de parteneriat intre uat Merei Pietroasele Ulmeni si Breaza in vederea asigurarii lemnului de foc pentru punctul de lucru isu pietroasele

Hcl nr 62 din 08-11-2016 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Ulmeni pe anul 2016

HCL-nr-61-din-20-10-2016-privind-aprobarea-primirii-de-noi-membrii-in-adi-buzau-2008

HCL-nr-60-din-20-10-2016-privind-rectificarea-bugeltului-local-pe-anul-2016

HCL-nr-59-din-20-10-2016-privind-aprobarea-strategiei-de-dezvoltare-serviciu-public-de-alimentare-cu-apa-si-canalizare-2016-2020

HCL-nr-58-din-29-09-2016pentru-stabilirea-obligatiilor-si-responsabilitatilor-privind-gospodarirea-intretinerea-si-curatenia-localitatii

HCL-nr-57-din-29-09-2016-privind-modificarea-componentei-nominale-a-comisiei-pentru-activitati-economico-financiare-agricultura-administrarea-domeniului-public-si-privat

HCL-nr-56-din-29-09-2016-privind-aprobarea-desemnarii-reprezentantului-cl-in-ceac-a-scolii-gimnaziale

HCL-nr-55-din-29-09-2016privind-aprobarea-planului-de-ocupare-a-functiilor-publice-din-aparatul-de-specialitate-al-primarului-comunei-ulmeni-pentru-anul-2017

HCL-nr-54-din-29-09-2016-privind-aprobarea-modificarii-planului-de-ocupare-a-functiilor-publice-din-cadrul-aparatului-de-specialitate-al-primarului-comunei-ulmeni-pentru-anul-2016

HCL nr-53-din-10-09-2016-privind-modificarea-si-completarea-programului-de-achizitii-publice-al-consiliului-local-al-comunei-ulmeni-judetul-buzau

HCL nr-52-din-10-09-2016-privind-aprobarea-rectificarii-bugetului-local-al-comunei-ulmeni-judetul-buzau-pe-anul-2016

HCL nr-51-din-10-09-2016-privind-alegerea-presedintelui-de-sedinta

H.C.L. nr.50 din 11.08.2016, pentru modificarea Hotararii Consiliului local Ulmeni nr.38 din 18.07.2016, privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local al comunei Ulmeni

H.C.L. nr.49 din 11.08.2016, privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Ulmeni, judetul Buzau pe anul 2016

H.C.L. nr.48 din 11.08.2016, pentru modificarea Hotararii Consiliului local Ulmeni nr.25 din 19.05.2016, privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica cu strigare a unei suprafete de teren

H.C.L. nr.47 din 11.08.2016, privind aprobarea concesiunii prin licitatie publica a suprafetei de 3.830 m.p., teren aferent Sectiei de tamplarie Ulmeni

H.C.L. nr.46 din 11.08.2016, privind alegerea viceprimarului comunei Ulmeni

H.C.L. nr.45 din 11.08.2016, privind validarea mandatului de consilier local in cadrul Consiliului local al comunei Ulmeni, judetul Buzau al d.lui Leanca Radu

H.C.L. nr.44 din 11.08.2016, privind constatarea incetarii, inainte de expirarea duratei normale a mandatului de viceprimar a domnului Matei Florin

HCL nr.43 din 18.07.2016, privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2015.

HCL nr.42 din 18.07.2016, privind alocarea sumei de 20.000 lei pentru Asociatia Sportiva de fotbal Energia Clondiru

HCL nr.41 din 18.07.2016, privind aprobarea desemnarii reprezentantilor CL Ulmeni in Consiliul de administratie al Scolii gimnaziale Prof.Constantin Dinca Ulmeni pentru anul scolar 2016-2017

HCL nr.40 din 18.07.2016, privind aprobarea majorarii tarifelor cu SC RER ECOLOGIC SERVICE BUZAU SA-colectat, transportat si depozitat gunoi menajer pentru gospodarii individuale

HCL nr. 39 din 18.07.2016, privind reorganizarea Comandamentului antiepizootic la nivelul comunei Ulmeni

HCL nr.38 din 18.07.2016, privind modificarea HCL nr.20 din 21.04.2016, privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Ulmeni ca membrii in comisia de vanzare a unor bunuri imobile

HCL nr.37 din 18.07.2016, privind aprobarea incetarii prin reziliere a contractului de concesiune nr. 1291 din 02 nov 1998 avand ca obiect preluare in concesiune

HCL nr.36 din 18.07.2016, privind aprobarea incetarii prin reziliere a contractului de concesiune nr. 1287 din 02 nov 1998 avand ca obiect preluare in concesiune

HCL nr.35 din 18.07.2016, privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2016

HCL nr.34 din 24.06.2016, privind stabilirea componentei nominale a comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei Ulmeni, judetul Buzau

HCL nr. 33 din 24.06.2016, privind stabilirea şi organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Ulmeni, judeţul Buzău, pe principalele domenii de activitate

HCL nr.32 din 24.06.2016, privind alegerea Viceprimarului comunei Ulmeni,jud.Buzau-Matei Florin

HCL nr.31 din 24.06.2016, privind alegerea presedintelui de sedinta-Zaman Catalin Mihai

HCL nr.30 din 24.06.2016, privind constituirea Consiliului Local al Comunei Ulmeni, judetul Buzau

HCL nr. 29 din 24.06.2016, privind validarea mandatelor consilierilor aleşi în Consiliul Local al comunei Ulmeni, judetul Buzau

HCL nr. 28 din 24.06.2016, privind alegerea Comisiei de validare a mandatelor de consilier în Consiliul Local al Comunei Ulmeni, judetul Buzau, ale candidaţilor aleşi în data de 05 iunie 2016

HCL nr. 27 din 01.06.2016,pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local Ulmeni nr.25 din 19.05.2016

HCL nr.26 din 01.06.2016, privind alegerea presedintelui de sedinta-Zaman Catalin Mihai

HCL nr.25 din 19.05.2016, privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unei suprafete de teren arabil din izlazul comunal

HCL nr.24 din 19.05.2016,privind aprobarea incetarii contractului de concesiune nr. 1286 din 02.nov.1998-Birhoata Angelica

HCL nr.23 din 05.05.2016, privind aprobarea documentatiei PUZ -Infiintare cimitir parohial-extravilan, comuna Ulmeni, jud.Buzau

HCL nr.22 din 05.05.2016, privind constatarea incetarii de drept inainte de expirarea duratei mandatului de consilier local al d.lui Chioveanu Cristian Marinel

HCL nr.21 din 21.04.2016, pentru modificarea si completarea Hotararii nr.14 din 10.03.2016, privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a pasunilor proprietate privata a Comunei Ulmeni

HCL nr.20 din 21.04.2016, privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local Ulmeni ca membrii in comisia pentru vanzarea bunurilor imobile-terenuri si constructii, proprietate privata

HCL nr.19 din 21.04.2016, privind alegerea presedintelui de sedinta (Tudorancea Doru)

HCL NR.18 din 11.04.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul investitional ,,Intretinere prin pietruire a drumurilor comunale si satesti

HCL nr. 17 din 17.04.2016, privind aprobarea vanzarii unor terenuri proprietate privata a comunei Ulmeni, jud.Buzau pe care s-au edificat constructii in conditiile contractului de concesiune

H.C.L. nr. 16 din 10.03.2016, privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Ulmeni, judetul Buzau pe anul 2016

H.C.L. nr. 15 din 10.03.2016, privind aprobarea criteriilor de acordare a ajutoarelor de urgenta la nivelul comunei Ulmeni, judetul Buzau

H.C.L. nr.14 din 10.03.2016, privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a păşunilor proprietate privată a Comunei Ulmeni, judetul Buzau

H.C.L. nr.13 din 10.03.2016, privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajistile aflate pe teritoriul comunei Ulmeni, judetul Buzau

HCL nr.12 din 18.02.2016,pentru stabilirea normativului propriu de cheltuieli privind convorbirile telefonice – telefonie mobila, telefonie fixa, servicii fax si internet

HCL nr.11 din 18.02.2016, pentru modificarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public

HCL nr.10 din 18.02.2016, privind aprobarea Planului Urbanistic General actualizat al comunei Ulmeni

HCL nr.9 din 18.02.2016, privind stabilirea unor masuri pentru identificarea beneficiarilor de stimulente educationale acordate potrivit Legii nr. 248 din 2015

HCL nr.8 din 18.02.2016, privind aprobarea anularii in cota de 73,3% a majorarilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale restante la 30 septembrie 2015

HCL nr.7 din 04.02.2016, privind aprobarea bugetului local al comunei Ulmeni, judetul Buzau pe anul 2016

HCL nr.6 din 04.02.2016,pentru modificarea si completarea Hotararii nr.39 din 12.11.2015, privind stabilirea impozitelor si taxelor locale precum si a amenzilor aplicabile in anul 2016

HCL nr. 5 din 04.02.2016, privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL nr.4 din 28.01.2016, privind aprobarea platii cotizatiei anuale pentru anul 2016 a comunei Ulmeni, judetul Buzau la Asociatia “GAL Drumul Vinului”

HCL nr. 3 din 28.01.2016, privind aprobarea organigramei, numarului de personal si a statului de functii pentru anul 2016

HCL nr.2 din 28.01.2016,privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local care se vor efectua de catre beneficiarii de ajutor social in anul 2016

HCL NR.1 DIN 28.01.2016,privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a constructiei in suprafata de 506 mp si a terenului aferent

HCL nr. 36 din 29.10.2015 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Ulmeni judetul Buzau pe anul 2015

HCL_nr.35_din 29.10.2015 Privind numirea pentru anul scolar 2015-2016 a reprezentantului Consiliului Local al Comunei Ulmeni judetul Buzau ca membru in Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii a Scolii Gimnaziale Prof C0nstantin Dinca

HCL nr.34 din 29.10.2015 privind aprobarea programului de achizitii publice al Consiliului local al comunei Ulmeni, judetul Buzau pentru anul 2016